Diabetes Mellitus type 2

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen of vertragen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino– en neuropathie en het verminderen van eventuele klachten. Een goede regulatie van de bloedglucosewaarden, maatregelen om cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden en een periodieke controle van nieren, ogen en voeten, zijn hierbij belangrijk. Dit alles vereist een gestructureerde aanpak. NHGDoc ondersteunt u op al deze punten en geeft adviezen die zowel zijn afgestemd het multifactoriële karakter van deze ziekte als de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering tijdige follow-up

Indien de termijn voor een periodieke controle verstreken is ontvangt u een melding van NHGDoc om deze uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan voetonderzoek (o.b.v. Simm’s classificatie), funduscontrole of controle nierfunctie of een tijdige (her)evaluatie van het cardiovasculair risicoprofiel.

Medicatie-adviezen

U ontvangt een melding bij indicaties voor bloedglucoseverlagende middelen, statines, antihypertensiva en/of een trombocytenaggregatieremmer. Ook ontvangt u adviezen als met de reeds voorgeschreven medicatie niet voldoende effect wordt behaald. NHGDoc houdt hierbij rekening met aanwezige comorbiditeiten zoals coronaire of atherotrombotische HVZ of chronische nierschade.

Signalering op uitvoering elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een herinnering voor het uitvoeren van een bepaling van het serumcreatinine, serumkalium en albumine in geval van nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica, ACE-remmers of ARB’s.

Signalering op mogelijke oorzaak therapieresistente hypertensie

NHGDoc scant het dossier op de aanwezigheid van bloeddrukverhogende factoren (zoals specifieke bloeddrukverhogende medicatie) en aanwijzingen voor secundaire hypertensie (zoals hypokaliëmie, chronische nierschade) en toont u een lijst van de gevonden factoren die mogelijk een rol kunnen spelen.

Signalering op aanwijzingen familiaire hypercholesterolemie

Attendeert op aanwijzingen voor familiaire hypercholesterolemie.

Adviezen bij dreigende dehydratie

NHGDoc geeft aan welke middelen gestaakt of in dosering aangepast moeten worden in het geval van dreigende dehydratie.

Melding bij aanwijzingen MODY

NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor Mature-onset Diabetes of the Young.

Directe link naar relevante informatie

In alle adviezen van NHGDoc bevinden zich links naar relevante informatie. Zo heeft u makkelijk en snel toegang tot de volgende documenten: • Stappenplan bloedglucoseverlagende middelen • Aanbevolen doseringen bloedglucoseverlagende middelen • Tabel voor de Simm’s classificatie • Stappenplan behandeling ongecompliceerde hypertensie • Risicoverhogende factoren op HVZ • Risicoscore-tabel CVRM

Meest belangrijke wijzigingen n.a.v. nieuwe NHG-Standaard
  1. Momenteel worden de adviezen in NHGDoc aangepast op de partiële herziening van de NHG-Standaard (paragraaf Bloedglucoseverlagende middelen). De huidige adviezen in NHGDoc zijn nog gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes Mellitus uit 2013.

  2. De diagnostiek van diabetes mellitus type 2 is in NHGDoc ondergebracht in het domein CVRM. Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is vastgelegd middels een ICPC-code of er bloedglucoseverlagende middelen worden voorgeschreven vindt u verdere adviezen met betrekking tot diabetes onder het tabblad DM type 2.