Landelijke COVID-registratie huisartsen nu beschikbaar in NHGDoc

Informatie uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland en het kunnen identificeren van hoog-risicopatiënten. De bijdrage van de huisarts speelt hierbij een cruciale rol. Voor het RIVM is het van belang dat de huisarts bij iedere patiënt die verdacht wordt van een COVID-19 besmetting een aantal vragen beantwoordt. Deze vragen zijn opgenomen in een landelijk COVID-19 protocol. Dit protocol is vanaf heden beschikbaar in NHGDoc in de vorm van een korte vragenlijst.

Graag willen wij u vragen vanaf heden voor alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19, die bij u op consult zijn (telefonisch, in de praktijk of bij thuisvisite) deze korte vragenlijst in te vullen. Ook willen wij u vragen bij iedere verandering in de situatie van de patiënt, deze vragenlijst opnieuw in te vullen.

Heeft u nog geen toegang tot NHGDoc of een andere vraag? Graag het contactformulier invullen.

Als u feedback heeft over de COVID-19 vragenlijst in NHGDoc, dan kunt u dit doen via het feedbackformulier.

Waarom is deze aanvullende informatie nodig?

Het RIVM publiceert cijfers over het aantal patiënten met COVID-19 in Nederland. Dit zijn de bewezen patiënten die GGD ’en bij het RIVM melden. We weten dat het aantal mensen met COVID-19 in Nederland in werkelijkheid groter is. Om het RIVM ook te kunnen voorzien van informatie over deze aantallen, is deze vragenlijst opgesteld. Daarmee draagt u bij aan het inzicht in regionale verspreiding van COVID-19 in Nederland.

Patiënten met een verdenking
Niet iedereen met een mogelijke besmetting wordt nu getest. Via deze vragenlijst geeft u door bij welke patiënten er sprake is van een verdenking op COVID-19. Deze informatie biedt het RIVM inzicht in de regionale en landelijke spreiding van patiënten Zo draagt u bij aan het vroegtijdig in kaart brengen van een opleving van de epidemie. Bij vroegtijdig inzicht is het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen om de epidemie in te dammen.

Risicofactoren voor een ernstig beloop
Om uw afwegingen over het te nemen beleid te ondersteunen en een zo goed mogelijke inschatting te maken van de benodigde IC-capaciteit is er meer inzicht nodig in de risicofactoren voor een ernstig beloop. De informatie uit het ziekenhuis draagt hieraan bij maar is niet voldoende. Om een voorspelling te kunnen maken van patiënten die risico lopen een ernstig beloop is er informatie uit de huisartspraktijk nodig. Daarom wordt met de vragenlijst informatie over het onderliggend lijden van de patiënt meegestuurd.

Onderzoek
De gegevens die worden verstuurd naar Stichting STIZON worden onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan verschillende academische centra en overheidsinstanties voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er gewerkt aan:

 • Epidemiologisch onderzoek naar de mortaliteit en de spreiding van COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk.
 • Ontwikkeling van een algoritme om complicaties bij COVID-infecties te kunnen voorspellen.
 • Onderzoek naar de rol van geneesmiddelen als risicofactor voor complicaties bij COVID-infecties (o.a. ACE-remmers).
 • Een follow-up van nieuwe COVID-19-vaccinaties wereldwijd.
Waar vind ik de COVID-19 vragenlijst in NHGDoc?

1. Open het patiëntendossier in uw HIS.

2. Klik op de NHGDoc knop om NHGDoc te openen.

3. Klik in NHGDoc links bovenin op COVID-19.

NIEUW: COVID-19 domein in NHGDoc!

Vanaf vrijdag 8 mei is het COVID-19 domein beschikbaar in NHGDoc. U ontvangt een herinnering in NHGDoc om de COVID-19 vragenlijst in te vullen indien u de ICPC codes R74 of R83 heeft geregistreerd bij uw patiënt.

Welke partijen zijn hierbij betrokken?

Zes partijen werken onder de naam COVID-19 Datacoalitie samen aan een nieuwe data infrastructuur om COVID-19-(risico)patiënten beter in kaart te brengen.

De COVID-19 Datacoalitie bestaat uit:

 • ExpertDoc / NHGDoc
 • Stichting STIZON
 • MedWorq
 • Stichting Health Base
 • PharmaPartners
 • Andersson Elffers Felix
In samenwerking met:
Logo RIVM donker
shutterstock_1662701254_1112x800 bijgesneden

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ja, vanuit maatschappelijk oogpunt krijgen alle praktijken met één van de onderstaande HIS-en via NHGDoc toegang tot de COVID-19 vragenlijst:

 • Bricks Huisarts
 • CGM HUISARTS
 • CGM WEBHIS ZORGDOSSIER
 • MicroHIS
 • OmniHis
 • Promedico-ASP
Voor het krijgen van toegang tot NHGDoc (en dus de COVID-19 vragenlijst) graag het contactformulier invullen.
 

Gebruikt u Promedico-VDF of TransHis? Dan heeft u helaas geen toegang tot de vragenlijst via NHGDoc, omdat deze HIS-en geen koppeling met NHGDoc of Medicom hebben.

Voor het krijgen van toegang tot NHGDoc (en dus de COVID-19 vragenlijst) graag het contactformulier invullen.

Gebruikt u Promedico-VDF of TransHis? Dan heeft u helaas geen toegang tot de vragenlijst via NHGDoc, omdat deze HIS-en geen koppeling met NHGDoc of Medicom hebben.

Klik hieronder op uw HIS en ga vervolgens naar het tabblad “NHGDoc adviesaanvraag” voor meer informatie:

Gebruikt u Promedico-VDF of TransHis? Dan heeft u helaas geen toegang tot de vragenlijst via NHGDoc, omdat deze HIS-en geen koppeling met NHGDoc of Medicom hebben.

Ja, u kunt ook via Medicom de vragenlijst invullen. Ga naar de website van Medicom voor meer informatie.

Nee, patiënten met een positieve COVID-19 testuitslag moeten nog steeds bij de GGD gemeld worden.

Via ZorgDomein worden alleen de patiënten in kaart gebracht die intensieve/palliatieve zorg thuis ontvangen of overleden zijn. Via het initiatief van de COVID-19 Datacoalitie wordt er data verzameld over (verdenkingen op) COVID-19 en onderliggend lijden van alle patiënten in uw praktijk die toestemming hebben gegeven. Hiermee willen we het landelijk verloop van COVID-19 beter in kaart brengen en daarnaast inzichtelijk maken welke patiënten een hoog risico lopen op een ziekenhuisopname.

COVID-19 vragenlijst

Bekijk de COVID-19 vragenlijst (PDF).

De vragenlijst kunt u invullen in NHGDoc onder het menu “COVID-19”.

Nee, u hoeft deze vragenlijst niet in te vullen voor patiënten die vóór 15 april bij u op consult zijn geweest.

Nee. Wij willen u vragen alleen de vragenlijst in te vullen voor de patiënt die bij u op consult komt. Mochten er gezinsleden zijn die ook op consult komen, dan kunt u voor deze patiënten ook de vragenlijst invullen.

Wij willen u vragen deze vragenlijst in de te vullen op het moment dat:

 1. De patiënt bij u op consult komt (de eerste keer, maar ook de opeenvolgende keren dat deze patiënt langskomt i.v.m. COVID-19)
 2. Er een verandering plaatsvindt in de situatie van de patiënt. Voorbeelden van een verandering kunnen zijn:
  • U ontvangt een positieve labuitslag
  • U ontvangt een ontslagbericht vanuit het ziekenhuis
  • U ontvangt een overlijdensbericht

Met het invullen van deze vragenlijst draagt u bij aan het in kaart brengen van de epidemiologie rondom COVID-19. De informatie wordt gebruikt om inzage te krijgen in het landelijk en regionale verloop (van een verdenking op) COVID-19 en om patiënten met een verhoogd risico op een ziekenhuisopname beter in beeld te krijgen. De gegevensbron zal hiervoor gepseudonimiseerd beschikbaar worden gesteld aan het RIVM. Bij grote geografische spreiding en landelijke dekking geeft deze bron het RIVM relevante aanvullende informatie over de verspreiding van COVID-19 in Nederland.

Vul de vragenlijst in voor de patiënt op bij voorkeur op dezelfde dag dat u contact heeft gehad met deze patiënt. Dit kunt u doen:

 1. TIJDENS het consult via NHGDoc en Medicom, of;
 2. ACHTERAF (bijvoorbeeld aan het einde van de dag) indien u patiënten heeft gezien op de huisartsenpost of bij thuisvisites.

Nee, het invullen is niet verplicht. Het invullen van de vragenlijst heeft wel een groot maatschappelijk belang. Hoe vollediger de data, des te beter kan het RIVM voorzien worden van de benodigde informatie omtrent COVID-19.

De postcode zal worden gebruikt om de gegevens die worden verzameld over COVID-19 verdenkingen en besmettingen weer te kunnen geven op een kaart van Nederland. Deze data kan NHGDoc niet uit het HIS halen.

Voor de continue monitoring van patiënten met (verdenking op) COVID-19, willen wij u vragen deze vragenlijst te blijven invullen tot het moment dat:

1. de patiënt is hersteld
2. de patiënt is bewezen negatief gebleken,
3. de patiënt is overleden.

Voor de continue monitoring van patiënten met (verdenking op) COVID-19, willen wij u vragen deze vragenlijst te blijven invullen tot het moment dat:

1. de patiënt is hersteld,
2. de patiënt is bewezen negatief gebleken,
3. de patiënt is overleden.

Patiënten die u thuis behandelt of begeleidt kunt u registreren onder het antwoord ‘verblijf thuis’ onder vraag 2 (huidige situatie). Ook patiënten aan wie u thuis palliatieve zorg verleent kunt u registreren onder deze optie. Geef patiënten die intensieve of palliatieve zorg ontvangen daarnaast ook door via ZorgDomein.

U registreert al de ICPC A27, R74 of R83 in het HIS voor patiënten met problematiek rondom COVID-19. Waarom dan nog een vragenlijst invullen? Helaas wordt COVID-19 niet overal eenduidig geregistreerd. Daarnaast is niet alle informatie uit het HIS te halen of niet actueel genoeg om het RIVM op dagelijkse basis te voorzien van de benodigde informatie. Denk hierbij aan informatie over het gevolgde beleid of informatie over dat de patiënt inmiddels hersteld of overleden is.

Dan wijzigt u niets in de antwoorden op de vragenlijst, maar klikt u wel op ‘opslaan’. De datum waarop u de vragenlijst invult wordt samen met de antwoorden opgeslagen. Zo kunnen wij zien dat er niets aan de situatie van de patiënt is veranderd. 

De vragenlijst bevat 4 korte vragen en kost hooguit 1-2 minuten van uw tijd.

U ontvangt geen vergoeding voor het invullen van de vragenlijst. U wordt gevraagd deze in te vullen in het kader van maatschappelijk belang.

Privacy

Ja, alles is volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). NHGDoc verstuurt de antwoorden van de vragenlijst en gegevens over het onderliggend lijden (uit het patiëntdossier) alleen indien er toestemming is gegeven door zowel u (de zorgverlener) als de patiënt. Hierbij is het van belang dat de patiënt goed geïnformeerd is door u en begrijpt waar hij toestemming (of geen toestemming) voor geeft.

Met betrekking tot de privacy worden dus 3 zaken vastgelegd, namelijk:

 1. Of de patiënt goed geïnformeerd is door de zorgverlener en de patiënt begrijpt waar hij/zij toestemming voor geeft.
 2. Of de patiënt wel/niet akkoord gaat met het delen van relevante gepseudonimiseerde informatie uit zijn/haar medisch dossier.
 3. De zorgverlener (huisarts) ermee instemt dat Stichting STIZON door ExpertDoc (NHGDoc) wordt ingezet als subverwerker met als doel 1) gepseudonimiseerde data te leveren aan het RIVM 2) gepseudonimiseerde patiëntgegevens te verzamelen voor academisch onderzoek met betrekking tot COVID-19.

Indien zowel u als de patiënt akkoord heeft gegeven, wordt de data gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON. Dit betekent dat de data niet terug te herleiden is naar een patiënt. Stichting STIZON stelt de data gepseudonimiseerd beschikbaar aan het RIVM.

1. De informatie verkregen via de COVID-19 vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier en wordt gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON.

2. Bij Stichting STIZON wordt de data uit NHGDoc en Medicom samengevoegd.

3. Stichting STIZON verstuurt de data gepseudonimiseerd naar het RIVM. Het RIVM zal deze data gebruiken om betere inzage te krijgen in het landelijk verloop van (verdenking op) COVID-19 in de eerste lijn.

4. Daarnaast wordt de data bij Stichting STIZON gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek uitsluitend gericht op COVID-19.

5. De COVID-19 Datacoalitie heeft als doel om de inzichten die hier uit voortvloeien over de COVID-19 patiëntpopulatie aan huisartsen beschikbaar te stellen.

6. De data wordt verzameld gedurende de periode van de epidemie van COVID-19 en gedurende de tijd dat de effectiviteit van maatregelen geanalyseerd worden (in ieder geval tot 31 dec 2020). De data wordt uitsluitend verwerkt zoals hierboven beschreven indien de patiënt hiervoor geïnformeerd toestemming geeft aan de huisarts. Ook moet de huisarts akkoord gaan met het toevoegen van Stichting STIZON als subverwerker aan de NHGDoc gebruik- en verwerkersovereenkomst.

STIZON staat voor Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek. Stichting STIZON opereert hierbij als een Trusted Third Party (TTP) en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en beheren van de gegevens. De data die wordt verstuurd vanuit NHGDoc en Medicom zullen via de omgeving van Stichting STIZON beschikbaar gesteld worden aan het RIVM. Voor meer informatie zie www.stizon.nl.

Wij hebben als NHGDoc (verwerker) een overeenkomst met u om de data te mogen verwerken. Omdat wij de data vanuit NHGDoc willen versturen naar Stichting STIZON, betekent dit dat Stichting STIZON een subverwerker wordt van ExpertDoc (NHGDoc). Om deze data naar Stichting STIZON door te sturen, hebben wij daarom uw toestemming nodig.

Ja, voor het versturen van de data is er een informed consent (toestemming) nodig van de patiënt. Op de vragenlijst vindt u een vakje dat u kunt aanvinken om aan te geven dat de patiënt akkoord of juist niet akkoord gaat met het delen van de data.

De volgende gegevens worden gepseudonimiseerd naar STIZON verstuurd:

 1. De antwoorden op de vragen uit de COVID-19 vragenlijst, inclusief de datum waarop deze zijn ingevuld;
 2. Geboortejaar;
 3. Geslacht;
 4. Praktijk AGB-code;
 5. Data uit het medisch dossier met betrekking tot het onderliggend lijden van de patiënt. Dit betreft een selectie van ICPC-, NHG-lab en ATC-codes die nodig zijn voor het in kaart brengen van hoog-risicopatiënten. Als uitgangspunt is hiervoor genomen de lijst van indicaties voor griepvaccinatie, aangevuld met informatie over zwangerschap en obesitas.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van welke gegevens wij precies versturen naar Stichting STIZON.

Ontwikkelaar NHGDoc