COPD

In deze module vindt u alle aanbeveling uit de NHG-Standaard COPD (2021). In de laatste herziene versie van deze standaard zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. De standaard is vereenvoudigd door onder andere de niveaus van ziektelast terug te brengen naar twee en het medicatiestappenplan te vernieuwen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verminderen van de ziektelast en het verbeteren van de prognose. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering.
Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Berekent referentiewaarden voor luchtwegobstructie

NHGDoc berekent voor u het 5e percentiel van de referentiewaarde. De berekende z-score ziet u direct in het alert. Zo kunt u makkelijk zien of er sprake is van obstructie.

Ondersteunt bij de interpretatie van spirometrie-uitslagen

NHGDoc gaat na of er sprake is van obstructie, reversibiliteit of aanwijzingen voor restrictie (combinatie van een afwijkende FVC en een normale FEV1/FVC ratio).

Evalueert de ziektelast

NHGDoc beoordeelt de ziektelast aan de hand van de (vastgelegde) uitkomsten van de CCQ en MRC, het aantal longaanvallen en de voedingstoestand en biedt u alerts die zijn afgestemd op de gemeten ziektelast: licht of verhoogd.

Signaleert bij vermoeden van COPD

Indien er op basis van de informatie in het patiëntdossier aanwijzingen worden gevonden voor COPD ontvangt u een advies om een spirometrie te verrichten.

Signaleert bij onvoldoende effect van medicatie

Indien er onvoldoende effect gezien wordt van de medicatie, geeft NHGDoc een advies om het medicatiebeleid te evalueren en waar nodig aan te passen o.b.v. de stappen uit het medicatiestappenplan.

Staken ICS

Indien de patiënt de afgelopen 2 jaar geen longaanval heeft gehad of het aantal longaanvallen in het afgelopen jaar gelijk is gebleven of is toegenomen, ontvangt u een advies om ICS te staken.

Signaleert bij bijwerking luchtwegmedicatie

U ontvangt een advies indien er een mogelijke bijwerking wordt gevonden van de luchtwegmedicatie die de patiënt op dat moment gebruikt.

Signaleert op het mogelijk bestaan van astma naast COPD

U ontvangt een advies als er op basis van informatie uit het dossier, klachten en spirometrie-uitslagen een vermoeden is op het bestaan van astma naast COPD.

Signaleert op bestaande indicaties voor verwijzing

U ontvangt een advies indien er een indicatie wordt gevonden voor consultatie van een kaderhuisarts of verwijzing naar de tweede lijn.

Geeft aan wanneer het tijd is om de patiënt uit te nodigen voor controle

De frequentie van spirometrie en monitoring is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van de ziektelast COPD en of de patiënt rookt. NHGDoc analyseert deze zaken en geeft een advies indien de termijn voor een controle is verstreken.