CVRM

NHGDoc ondersteunt u bij de identificatie van risicopatiënten en helpt u de optimale zorg te verlenen aan patiënten met hart- en vaatziekten zodat nieuwe manifestaties en complicaties voorkomen kunnen worden. Vanwege het multifactoriële karakter van het risico op hart- en vaatziekten is het samenvattende overzicht dat NHGDoc biedt prettig om te gebruiken. Daarbij wijst NHGDoc u op zaken die snel over het hoofd kunnen worden gezien, zoals het gebruik van potentieel bloeddrukverhogende medicatie of aanwijzingen voor secundaire hypertensie. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Automatische berekening van het cardiovasculair risico

NHGDoc bepaalt op basis van informatie uit het patiëntdossier of er sprake is van een zeer hoog, hoog of laag-matig risico. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade, en de aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren. Indien het risico geschat dient te worden aan de hand van de SCORE-risicotabel dan vindt u in het advies van NHGDoc het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten uitgedrukt in een percentage. Daarnaast vindt u in het advies een persoonlijke SCORE-kaart, waarin het blokje waar de patiënt invalt wordt gehighlight.

Compleet cardiovasculair risicoprofiel op één plek

NHGDoc maakt voor u een totaaloverzicht van het cardiovasculair risicoprofiel van de patiënt. Alle reeds bekende risicofactoren en alle factoren die nog onbekend zijn of uitgevraagd dienen te worden, staan op één plek. Overzichtelijk en tijdbesparend! Zoeken in het dossier naar informatie is niet meer nodig.

Identificeert personen met vermoedelijk verhoogd risico

NHGDoc identificeert alle patiënten die in aanmerking komen voor het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel op basis van: eerder vastgestelde hart- en vaatziekten; DM; chronische nierschade; een belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten; verdenking op erfelijke dyslipidemie; bekende aanwezige risicofactoren, zoals roken, obesitas (BMI ≥ 30), verhoogde bloeddruk of cholesterol; COPD en reumatoïde artritis.

Leefstijladviezen

Leefstijlverandering vormt de basis van de behandeling. Daarom ontvangt u ook leefstijladviezen uit NHGDoc. Omdat alle patiënten in aanmerking komen voor leefstijladviezen kunt u deze adviezen vaak te zien krijgen. Vindt u dit vervelend, dat kunt u overwegen deze adviezen uit te zetten.

Signalering op oorzaken voor therapieresistente en/of secundaire hypertensie

NHGDoc scant het dossier op de aanwezigheid van bloeddrukverhogende factoren (zoals specifieke bloeddrukverhogende medicatie) en aanwijzingen voor secundaire hypertensie en toont u een lijst van de gevonden factoren die mogelijk een rol kunnen spelen.

Medicatie-advies op maat

• Bij een indicatie voor behandeling met cholesterolverlagers ontvangt u op basis van de gewenste procentuele daling van het LDL-cholesterol, de leeftijd, de eventuele aanwezigheid van HVZ en eventueel reeds voorgeschreven adviezen ontvangt u een medicatie-advies op maat. • Bij een indicatie voor behandeling met bloeddrukverlagers geeft NHGDoc aan of er een indicatie bestaat voor het gebruik van een voorkeursmiddel. Tevens wijst NHGDoc u op ongewenste combinaties van bloeddrukverlagers.

Tijdige follow-up

Op basis van de kenmerken van de patiënt geeft NHGDoc een melding indien de aanbevolen termijn voor een controle is verstreken. Bijvoorbeeld: controle lipiden, bloeddruk, albumine-creatinineratio en glucose.

Signalering elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een herinnering voor het tijdig uitvoeren van elektrolyten in geval van een verminderde nierfunctie, dreigende dehydratie of het gebruik van een RAS-remmer en/of diureticum.

Signalering elektrolytstoornis

NHGDoc adviseert over eventueel benodigde medicatieaanpassingen in het geval van een elektrolytstoornis. Met ondersteuning van LabGuard kunt u daarbij de oorzaak van de elektrolytstoornis achterhalen.

Signalering op nierfunctie

Bij personen met een lage of dalende nierfunctie ontvangt u adviezen over het eventueel halveren van de dosering of staken van voorgeschreven medicatie zoals een ACE-remmer, ARB of diureticum.

Screening op hypertensie en DM

Bij vrouwen vanaf 45 jaar met pre-eclampsie of zwangerschapshypertensie in de voorgeschiedenis krijgt u een advies voor screening om de 5 jaar op hoge bloeddruk.

Signalering op aanwijzingen familiaire hypercholesterolemie

NHGDoc attendeert u als er aanwijzingen zijn gevonden voor familiaire hypercholesterolemie.

Noot
  1. NHGDoc hanteert een streefwaarde voor de systolische bloeddruk van < 140 mmHg en < 150 mmHg bij personen ouder dan 70 jaar.

  2. Voor gebruikers van de HIS-en CGM-Huisarts, CGM-Zorgdossier en OmniHis worden de medicatiedoseringen meegenomen in de adviezen voor bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie. We verwerken deze informatie nu op GPK-niveau ipv ATC-niveau. Van de overige HIS-en ontvangen wij (nog) niet de benodigde informatie over de doseringen.

  3. Medicatie-adviezen zijn afgestemd op adviezen uit het NHG formularium.

  4. Antistollingsadviezen zijn niet langer onderdeel van de module CVRM conform de NHG-Standaard CVRM.