Diabetes Mellitus type 2

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen of vertragen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino– en neuropathie en het verminderen van eventuele klachten. Een goede regulatie van de bloedglucosewaarden, maatregelen om cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden en een periodieke controle van nieren, ogen en voeten, zijn hierbij belangrijk. Dit alles vereist een gestructureerde aanpak. NHGDoc ondersteunt u op al deze punten en geeft adviezen die zowel zijn afgestemd het multifactoriële karakter van deze ziekte als de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering tijdige follow-up

Indien de termijn voor een periodieke controle verstreken is ontvangt u een melding van NHGDoc om deze uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan voetonderzoek (o.b.v. Simm’s classificatie), funduscontrole of controle nierfunctie of een tijdige (her)evaluatie van het cardiovasculair risicoprofiel.

Medicatie-adviezen

U ontvangt een melding bij indicaties voor bloedglucoseverlagende middelen, statines, antihypertensiva en/of een trombocytenaggregatieremmer. Ook ontvangt u adviezen als met de reeds voorgeschreven medicatie niet voldoende effect wordt behaald. NHGDoc houdt hierbij rekening met aanwezige comorbiditeiten zoals coronaire of atherotrombotische HVZ of chronische nierschade.

Signalering op uitvoering elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een herinnering voor het uitvoeren van een bepaling van het serumcreatinine, serumkalium en albumine in geval van nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica, ACE-remmers of ARB’s.

Signalering op mogelijke oorzaak therapieresistente hypertensie

NHGDoc scant het dossier op de aanwezigheid van bloeddrukverhogende factoren (zoals specifieke bloeddrukverhogende medicatie) en aanwijzingen voor secundaire hypertensie (zoals hypokaliëmie, chronische nierschade) en toont u een lijst van de gevonden factoren die mogelijk een rol kunnen spelen.

Signalering op aanwijzingen familiaire hypercholesterolemie

Attendeert op aanwijzingen voor familiaire hypercholesterolemie.

Adviezen bij dreigende dehydratie

NHGDoc geeft aan welke middelen gestaakt of in dosering aangepast moeten worden in het geval van dreigende dehydratie.

Melding bij aanwijzingen MODY

NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor Mature-onset Diabetes of the Young.

Directe link naar relevante informatie

In alle adviezen van NHGDoc bevinden zich links naar relevante informatie. Zo heeft u makkelijk en snel toegang tot de volgende documenten: • Stappenplan bloedglucoseverlagende middelen • Aanbevolen doseringen bloedglucoseverlagende middelen • Tabel voor de Simm’s classificatie • Stappenplan behandeling ongecompliceerde hypertensie • Risicoverhogende factoren op HVZ • Risicoscore-tabel CVRM

Wijzigingen update

De wijzigingen uit de vierde (partiële) herziening van de NHG-Standaard zijn verwerkt in NHGDoc. Daarbij hebben we een reeks aan verbeteringen doorgevoerd die ervoor zorgen dat u nog betere en meer specifieke adviezen ontvangt.

Inhoudelijke wijzigingen:

  • Wijzigingen in het medicatie-stappenplan.
  • Wijzigingen in screeningsinterval diabetische retinopathie.
  • Wijzigingen voortvloeiend uit de nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade die betrekking hebben op de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (zoals de nieuwe definitie en afkapwaarden voor albuminurie) zijn opgenomen.
  • Voor alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende middelen houden we nu rekening met vastgelegde contra-indicaties en intoleranties.
  • Voor alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende medicatie vindt er een controle plaats op de datum: er wordt gekeken of de datum van de laatste bepaling HbA1c/ glucose na de startdatum van de voorgeschreven bloedglucoseverlagende medicatie ligt.
  • Geen adviezen meer over de voorgaande stappen uit het stappenplan: NHGDoc gaat uit van de huidige stap waar de patiënt zich op dat moment bevindt en adviseert over de volgende stap.
  • Update en implementatie van alle laatste versies van de coderingstabellen en bijbehorende nieuwe codes: NHG Tabel Diagnostische bepalingen versie 30, ICPC-1 tabel versie maart 2018, G-Standaard tabel maart 2019.

Technische wijzigingen:

  • NHGDoc is gemigreerd naar de cloud.
  • Doseringen van medicatie worden meegenomen in de adviezen voor de HIS-en CGM Huisarts, CGM WEBHIS Zorgdossier, MicroHIS en OmniHis (er wordt nu gekeken naar geneesmiddeleninformatie op GPK niveau in plaats van ATC-niveau). Alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende middelen worden afgestemd op deze doseringsinformatie.

Verder:

  • De informatie uit de Derde Revisie van NHG-Standaard CVRM (2019) wordt momenteel verwerkt in de adviezen van NHGDoc. De huidige adviezen in het domein Diabetes Mellitus type 2 die gaan over CVRM zijn nog gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM uit 2012.