Kindcheck

Het kindcheck-alert in NHGDoc ondersteunt u bij het tijdig signaleren van een mogelijk risico op kindermishandeling. Deze signalering vindt plaats op basis van oudersignalen in het dossier van een patiënt. Worden er in het dossier zaken als huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- en/of drugsmisbruik gevonden, dan krijgt u een alert om de (wettelijk verplichte) kindcheck uit te voeren. In het alert bevindt zich tevens aanvullende informatie zoals het telefoonnummer van Veilig Thuis en het Stappenplan Kindermishandeling van de KNMG. Zo heeft u altijd de benodigde informatie bij de hand en snel inzicht in welke stappen u kunt of moet zetten bij een vermoeden op kindermishandeling.
Wat is de kindcheck?

De kindcheck houdt in dat de arts bij bepaalde patiënten checkt of kinderen van hen afhankelijk zijn en of deze kinderen veilig zijn. Door de situatie waarin de ouder(s) verkeren, bijvoorbeeld als ouders zwaar verslaafd of zeer depressief zijn of als er sprake is van huiselijk geweld, kunnen er risico’s voor kinderen ontstaan. Deze “oudersignalen” kunnen alleen worden opgepakt als de arts weet dat zijn volwassen patiënt kinderen heeft die van hem afhankelijk zijn. Daarom bepaalt de wet dat een “kindcheck” moet worden uitgevoerd bij bepaalde volwassen patiënten. Het is de professionele inschatting van de individuele arts om te besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is. In 2014 is de reeds bestaande KNMG Meldcode aangepast en is de kindcheck toegevoegd aan het stappenplan.

Wanneer krijg ik een kindcheck-alert?

Indien in het dossier een ICPC-code wordt gevonden die wijst op één van de volgende zaken, ontvangt men een kindcheck alert:

  • Huiselijk geweld
  • Suïcidepoging
  • Alcoholmisbruik/ -verslaving
  • Drugsmisbruik/-verslaving
  • Depressie

In de grondslag van het alert kunt u zien op basis van welke gevonden factoren in het patiëntdossier er een Kindcheck-alert is afgegeven.

Bovenstaande factoren zijn een selectie uit vele risicofactoren bij ouders. Hierbij is ervoor gekozen om dezelfde factoren te gebruiken die reeds op de SEH gehanteerd worden bij de kindcheck. Op basis van eerstelijns literatuur is hier één van de psychische stoornissen, namelijk depressie, aan toegevoegd.