Maagbescherming

Ruim 3 miljoen patiënten in Nederland gebruiken PPI’s. Bij ruim 2 miljoen van deze patiënten gaat het om chronisch gebruik. Onnodig chronisch gebruik van protonpompremmers (PPI’s) kan atrofische gastritis veroorzaken met bijbehorend risico op maagcarcinoom. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor nieuwe bijwerkingen zoals kolonisatie met multiresistente bacteriën, vitamine B12-deficiëntie, ijzerdeficiëntie en nierschade. NHGDoc helpt u patiënten op te sporen die onterecht langdurig een PPI gebruiken of die juist een indicatie hebben voor een maagbescherming wegens een maagcomplicatie in de voorgeschiedenis. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering op onnodig chronisch PPI-gebruik

NHGDoc geeft een melding om een stoppoging te overwegen indien er in het verleden een PPI gestart is voor een indicatie waarbij er mogelijk sprake is van onnodig chronisch gebruik.

Signalering op staken voorschrift PPI-gebruik

Indien NHGDoc geen indicatie kan vinden in het patiëntendossier voor maagbescherming met een PPI ontvangt u een melding om de PPI zo mogelijk te staken.

Signalering op indicatie voor PPI bij gebruik NSAID of laaggedoseerd salicylaat

U ontvangt een alert indien er een indicatie bestaat voor medicamenteuze preventie van maagcomplicaties met een protonpompremmer (PPI) bij gebruik van een NSAID (inclusief COX-2-selectieve NSAID’s) of laaggedoseerd salicylaat.

Advies maagbeschermende maatregelen in situaties waar geen NSAID gebruikt wordt

NHGDoc adviseert in situaties waarbij geen NSAID gebruikt wordt of het nodig is maagbeschermende maatregelen te nemen. Denk hierbij aan adviezen over maagbescherming bij gebruik van antitrombotica, een systemisch corticosteroïd, bisfosonaten, kaliumchloride, SSRI’s of spironolacton.

Noot

Dit domein behandelt alleen de preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelengebruik bij volwassenen. De volgende onderwerpen vallen onder de NHG-Standaard Maagklachten en zijn daarom niet opgenomen in dit domein:

  • Beleid bij maagklachten door NSAID’s
  • Beleid bij een maagcomplicatie
  • H. pylori-eradicatie ter preventie van een recidief peptisch ulcus